Přeskočit na obsah

Inessa

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Inessa CZ a.s., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČ: 172 43 882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27379,

pro prodej nabízených služeb a produktů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.inessa.cz.

ČLÁNEK 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Inessa CZ a.s.,
se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČ: 172 43 882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27379 (dále jen „prodávající“) upravují dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi certifikátu (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://inessa.cz  (dále jen „webová stránka“). Kupní smlouva má charakter opčních kontraktů.

1.2 V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a smlouvou, mají přednost obchodní podmínky.

1.3 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva, jakož i obchodní podmínky, jsou uzavírány dle českého práva, dle platné legislativy České republiky a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 

1.4 Předmětem smlouvy je dodávka certifikátu, který kupujícímu dává příležitost ke zhodnocení vložených finančních prostředků, za které si daný certifikát kupuje. Certifikát představuje investici kupujícího do půdy na Ukrajině ve zvolené hodnotě.   

ČLÁNEK 2 – ÚČET UŽIVATELE WEBOVÉ STRÁNKY

2.1 Na základě registrace na webové stránce si kupující vytvoří účet uživatele a je oprávněn prostřednictvím tohoto účtu uskutečnit své objednávky. Objednávku může kupující učinit rovněž bez registrace a vytvoření účtu uživatele, a to přímo na webové stránce. 

2.2 Při registraci na webové stránce je kupující povinen, jakož i v objednávce učiněné bez registrace, uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje, které je také povinen při jakékoliv změně aktualizovat.  

2.3 Účet uživatele je chráněn jménem a heslem, které zadává kupující při registraci. 

ČLÁNEK 3 – POSTUP UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Webová stránka prodávajícího obsahuje informace o nabízených certifikátech a všechny podstatné informace s koupí certifikátu spojené, včetně uvedení ceny, jakož i dalších údajů dle těchto obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn ceny certifikátů jednostranně měnit. Cena platí vždy po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce. V případě, že by se prodávající stal plátcem daně z přidané hodnoty, bude k ceně vždy připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

3.2 Webová stránka dále obsahuje informace o dalších nákladech spojených s dodávkou certifikátu v listinné podobě, a to náklady na dopravu uskutečňovanou prostřednictvím dopravních společností:

 1. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01,
 2. Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, se sídlem Praha 9, Libeň,  Českomoravská 2408/1a, PSČ 190 00,
 3. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983. 

Volba dopravce závisí na volbě kupujícího a na požadovaném místě doručení. Balné je součástí ceny za dopravu. 

3.3 Kupující při objednávce vyplní na webové stránce objednávkový formulář, kde zejména:

 1. vloží zvolený druh (hodnotu) certifikátu do virtuálního nákupního košíku na webové stránce,
 1. zvolí si způsob úhrady ceny a způsob doručení certifikátu.

3.4 Odesláním objednávky na webové stránce kupující potvrzuje správnost zadaných údajů v objednávce, co do objednávaného druhu certifikátu, ceny a způsobu jeho úhrady, způsobu doručení. Odeslání takové objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Zásadními podmínkami pro platnost zaslané objednávky kupujícím je vyplnění všech údajů v objednávce dle formuláře na webové stránce, vyjádření souhlasu s těmito obchodními podmínkami s potvrzením kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil, jejich obsahu rozumí, a to potvrzením této skutečnosti přímo v objednávce odesláním objednávky prodávajícímu na webové stránce. Kupující odeslání objednávky na webové stránce dále souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

3.5 Prodávající se zavazuje po obdržení objednávky kupujícího potvrdit kupujícímu přijetí objednávky, a to formou e-mailu či zasláním zprávy do účtu uživatele na webové stránce. Tímto jednáním dochází k akceptaci návrhu kupujícího k uzavření smlouvy, tedy k jejímu uzavření. 

ČLÁNEK 4 – KUPNÍ CENA CERTIFIKÁTU, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Kupní cena objednávaného certifikátu může být hrazena těmito způsoby:

 1. bankovním převodem na vybraný účet prodávajícího vedený u České spořitelny a.s., 
 • č.ú 6247586389/0800, IBAN: CZ82  0800  0000  0062  4758  6389, BIC: GIBACZPX pro platby v CZK, 
 • č.ú: 2135676293/0800, IBAN: CZ59  0800  0000  0021  3567  6293, BIC: GIBACZPX pro platby v EUR, 
 • č.ú. 2135677253/0800, IBAN: CZ38  0800  0000  0021  3567  7253, BIC: GIBACZPX pro platby v dolarech, 

Variabilní symbol je číslo objednávky. Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření smlouvy. 

 1. Bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím platební brány na webových stránkách https://inessa.cz

Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření smlouvy. 

4.2 Kupující hradí spolu s kupní cenou certifikátu také náklady na dopravu a balné. 

4.3 Prodávající vystaví kupujícímu ohledně přijaté kupní ceny daňový doklad – fakturu s náležitostmi dle příslušných právních předpisů, zejm. daňových. Daňový doklad bude zaslán kupujícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce. 

ČLÁNEK 5 – PŘEPRAVA A DODÁNÍ CERTIFIKÁTU 

5.1 Prodávající je povinen doručit certifikát na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, kupující je povinen certifikát při dodání převzít. 

5.2 V případě opakovaného doručování z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručování zboží. 

5.3 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušený obal certifikátu a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto zjištění oznámit dopravci, není rovněž povinen takovou zásilku od dopravce převzít. 

ČLÁNEK 6 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí certifikátu. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí certifikátu. Náklady spojené s vrácením certifikátu jdou k tíži kupujícího dle ustanovení § 1832 občanského zákoníku. Prodávající je povinen vrátit kupní cenu, včetně nákladů na dopravu a balné, ve lhůtě 15 dnů ode dne vrácení certifikátu, a to bezhotovostně na účet sdělený kupujícím v odstoupení od smlouvy. 

6.2 Po odstoupení od smlouvy kupující zašle certifikát zpět na adresu: Inessa CZ a.s., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00  Praha 1, Česká republika.

6.3 Certifikát musí být vrácen prodávajícímu nepoškozený, neznečištěný, a je-li to možné, tak i v původním obalu. 

ČLÁNEK 7 – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

7.1 Kupující uzavřením smlouvy bere na vědomí, že se zakoupeným certifikátem může libovolně nakládat, je oprávněn ho zcizit, ať úplatně nebo bez úplaty. Za tímto účelem může kupující využít vzorové smlouvy umístěné na webových stránkách https://inessa.cz. Zcizením nejsou dotčena práva s certifikátem spojená a jsou převáděna spolu s vlastnickým právem k certifikátu. 

7.2 Kupující je dále oprávněn kdykoliv nabídnout certifikát ke zpětnému prodeji prodávajícímu. Nabídka zpětného odkupu musí být učiněna prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách https://inessa.cz , případně e-mailem na adresu: info@inessa.cz, či písemně na adresu Inessa CZ a.s., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČ: 172 43 882, Česká republika. 

7.3 Kupující je povinen v nabídce dle bodu 7.2 uvést, jakým způsobem bude požadovat, aby mu byla stanovena aktuální hodnota jeho certifikátu, a to:

 1. určení ceny společností Inessa CZ a.s. – k posouzení tržní hodnoty půdy, ke které se daný certifikát vztahuje, a to ve výši průměrné ceny za 1 m2 dle aktuálních inzertních nabídek půdy na Ukrajině s tím, že společnost Inessa CZ a.s. (prodávající) tuto cenu sdělí a vyplatí kupujícímu ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení nabídky kupujícího ke zpětnému prodeji, tato lhůta neuplyne dříve, než dojde k vrácení certifikátu k rukám prodávajícího, 
 1. určení ceny odborným posudkem, jehož vyhotovení zajistí společnost Inessa CZ a.s. – k posouzení tržní hodnoty půdy, ke které se daný certifikát vztahuje s tím, že společnost Inessa CZ a.s. (prodávající) tuto cenu sdělí a vyplatí kupujícímu ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení nabídky kupujícího ke zpětnému prodeji, tato lhůta neuplyne dříve, než dojde k vrácení certifikátu k rukám prodávajícího, cena odborného vyjádření jde k tíži kupujícího a činí 10.000,00 Kč, prodávající je oprávněn tuto částku započíst proti částce, která bude dle odborného vyjádření vyplácena kupujícímu. Prodávající se zavazuje odborné vyjádření kupujícímu předložit. 

7.4 Prodávající se zavazuje, že vyplácená hodnota certifikátu při zpětném prodeji nebude nižší, než 10,- Kč za 1 m2 půdy, ke které se certifikát vztahuje. 

7.5 Kupující je povinen spolu s nabídkou dle bodu 7.2. uvést číslo bankovního účtu pro úhradu ceny za zpětný prodej certifikátu. 

7.6 Kupující bere na vědomí, že v souvislosti se zpětným odkupem je povinen uhradit prodávajícímu poplatek, který bude stanoven následovně: 

 1. ve výši 40% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji do 1 roku od uzavření smlouvy,
 1. ve výši 35% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji do 2 let od uzavření smlouvy,
 1. ve výši 30% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji do 3 let od uzavření smlouvy,
 1. ve výši 25% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji do 4 let od uzavření smlouvy,
 1. ve výši 20% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji do 5 let od uzavření smlouvy,
 1. ve výši 15% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji ve lhůtě 6 let od uzavření smlouvy,
 1. ve výši 10% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji ve lhůtě 7 let od uzavření smlouvy,
 1. ve výši 10% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji ve lhůtě 8 let od uzavření smlouvy,
 1. ve výši 10% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji ve lhůtě 9 let od uzavření smlouvy,
 1. ve výši 5% z ceny určené dle bodu 7.3 tohoto článku při zpětném prodeji ve lhůtě 10 let a více od uzavření smlouvy.

Kupující výslovně souhlasí s tím, že poplatky dle bodu 7.6 tohoto článku budou započteny proti vyplácené hodnotě certifikátu dle tohoto článku obchodních podmínek. 

7.7 Kupující bere na vědomí, že podmínkou pro úhradu ceny za zpětný odkup certifikátu je vrácení originálu certifikátu k rukám prodávajícího. 

ČLÁNEK 8 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 8.1 Prodávající zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, adresu, sídlo. 

8.2 Osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a prodávajícím dojde k uzavření smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

8.3 Prodávající zpracovává osobní údaje dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce, kterým je prodávající. 

8.4 Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, a to dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení může kupující kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

8.5 Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro správce zpracovávají také zpracovatelé – spolupracující advokát a spolupracující účetní kancelář. 

8.6 Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: info@inessa.cz. 

8.7 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může kupující jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace je možné využít nápovědu prohlížeče. Pokud bude mít prohlížeč použití cookies povoleno, bude prodávající vycházet z toho, že kupující souhlasí s využíváním cookies ze strany serveru prodávajícího a cookies našich zpracovatelů. 


8.8 Soubory cookies jsou na webové stránce užity za účelem:

 1. měření návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků webové stránky, 
 2. základní funkčnosti webové stránky, 
 3. personalizovaná reklama, 
 4. sociální sítě, 
 5. třetích stran (Google, Seznam, aj.)

8.9 Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

8.10 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

8.11 Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

a) Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

b) MailPoet, 6 rue Dieudé, Marseille, Provence-Alpes-Cote d’Azur 13006, FR

8.12 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po prodávajícím informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů, výmaz bude proved, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění kupní smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ČLÁNEK 9 – DORUČOVÁNÍ

9.1 Veškerá právní jednání vyplývající ze smlouvy, zejména odstoupení od smlouvy, musí být učiněna písemně, formou doporučené pošty, případně způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách. 

9.2 Pro doručování prodávajícímu platí adresa: Inessa CZ a.s., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00  Praha 1, Česká republika, pro doručování kupujícímu platí adresa uvedená při registraci na webové stránce či v objednávce. 

9.3 Běžná korespondence smí být doručována prostřednictvím e-mailu.

ČLÁNEK 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. 

10.2 Práva kupujícího v postavení spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů nejsou dotčena. 

10.3 Jakékoliv změny  smlouvy či těchto obchodních podmínek musí být učiněny písemně. 

10.4 Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení a použije se ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 

10.5 Veškerá práva ze smlouvy je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího na e-mailové adrese info@inessa.cz, případně na adrese: Inessa CZ a.s., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČ: 172 43 882, Česká republika. 

10.6 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26.4.2023. 

Měna